Projectmanagement voor opdrachtgevers

Van klassiek tot agile

 

De basis

Veel grote organisaties bevinden zich in een overgang van een ‘klassieke’ naar een ‘agile’ aanpak van projecten, met ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop managers bij projecten betrokken zijn. Deze zesde druk biedt managers hierbij ruime ondersteuning. Met 14.000 verkochte exemplaren is dit boek uitgegroeid tot hét standaardwerk over opdrachtgeverschap van projecten.

 

Samenvatting

De manier waarop organisaties omgaan met projectmatig werken is sterk aan het veranderen. Dit heeft gevolgen voor de rol van de opdrachtgever. In het preprofessionele stadium is de rol van de opdrachtgever weinig ontwikkeld. In het klassieke stadium wordt de rol van de opdrachtgever steeds sterker. In het hybride (klassiek/agile) stadium delegeert de opdrachtgever verantwoordelijkheden aan de product owner en het ontwikkelteam. Wanneer een organisatie volledig agile gaat werken- wat niet voor elke organisaties realistisch is -vervalt het onderscheid tussen lijn- en projectorganisatie en wordt de opdrachtgever uiteindelijk overbodig.

 

Succesvol opdrachtgeverschap berust op vier principes:

 

1. Deel het waarom.

Dit principe helpt je om focus op het bedrijfsdoel te creë In de klassieke omgeving is de businesscase het referentiekader voor besluitvorming door de stuurgroep. In de klassiek/agile omgeving is de businesscase onverminderd van belang. In de ontwikkeling naar een volledige agile omgeving wordt de businesscase minder van belang, omdat de bedrijfswaarde van investeringen meer stap voor stap wordt vastgesteld en bijgestuurd. Op een hoger niveau in de organisatie vindt wel een zakelijke afweging van investeringen plaats, bij de beslissing op welke gebieden agile teams worden ingericht, hoe veel en met welke omvang.

2. Organiseer eigenaarschap.

Dit principe helpt je om te bereiken dat mensen zich verantwoordelijk voelen een specifieke bijdrage te leveren. In de klassieke omgeving betreft dit vooral het betrokken lijnmanagement, in rollen als stuurgroeplid of bateneigenaar. In de ontwikkeling naar een agile aanpak verschuift dit naar de product owner, het ontwikkelteam en de bij de ontwikkeling betrokken gebruikersvertegenwoordigers.

3. Richt je op resultaten.

Dit principe helpt je transparantie te creëren in de uitvoering en zeker te stellen dat die resultaten worden opgeleverd die je nodig hebt om de bedrijfsdoelen te realiseren. In de klassieke omgeving betreft dit de productgerichtheid van plannen, met inbegrip van de kwaliteitseisen, planningen en begrotingen. Bij een agile aanpak betreft dit de lijst van te realiseren functionaliteiten in de product backlog en de focus van sprints op het leveren van tastbare resultaten.

4. Geef verantwoordelijkheid.

Dit principe helpt je eigenaarschap bij uitvoerenden te creëren voor het realiseren van het projectresultaat. In de klassieke omgeving betreft dit het mandaat van de projectmanager, uitgedrukt in faseplannen met toleranties. In de agile omgeving verschuift de sturing van verticaal naar horizontaal en betreft dit principe het mandaat van de product owner om prioriteiten te stellen in de product backlog en de verantwoordelijkheid van het agile team voor planning en realisatie.

 

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor managers die in de rol van opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor verschillende soorten projecten, zoals productontwikkeling, infrastructurele werken, woningbouw, bedrijfsverhuizingen of ICT-projecten. Daarnaast is het nuttig voor projectmanagers om door de bril van een opdrachtgever naar hun eigen rol te kijken.

 

Aandachtsgebied

Dit boek is gericht op managers in omgevingen met een klassieke of hybride (klassiek/agile) aanpak van projecten. Hybride betekent in de praktijk veelal dat het uitvoerende projectteam (een aantal) agile werkwijzen hanteert, terwijl de organisatie daaromheen nog klassiek is ingericht met een opdrachtgever en een stuurgroep die betrokken afdelingen vertegenwoordigt. In een volledig agile omgeving met zelforganiserende agile teams zonder opdrachtgevers en stuurgroepen vervalt de relevantie van dit boek.

 

Reviews bij voorgaande drukken

“… levert op een zeer toegankelijke wijze uiterst bruikbare informatie voor iedere manager die geconfronteerd wordt met het besturen van projecten. Een aanrader dus.” (Manager & Literatuur)

“… gaat in op ‘uit het leven gegrepen’ vragen waarmee opdrachtgevers worstelen. Helder en beknopt geschreven, zoals opdrachtgevers dat graag zien.” (Projectie)

“… een overzichtelijk en vooral leesbaar boek … een goed voorbereide opdrachtgever is onontbeerlijk voor het succes van het project. Dit boek is daar een uitstekend middel voor.” (Projectmanager)

 

De auteur

Michiel van der Molen schreef ook Batenmanagement draait om mensenen Waarom doen we dit eigenlijk? De businesscase als succesfactor van projecten. Hij is mede-oprichter van Molen & Molen.

 

The post Projectmanagement voor opdrachtgevers appeared first on EN | Van Haren Publishing.

Subscribe and receive the ebook: Global Standards and Publications - Edition 2020/2021