De knutseldoos van BiSL (en een aanpak).

De knutseldoos van BiSL (en een aanpak)

Wat is BiSL?

BiSL betekent: Business information Services Library. Met de L van library: bibliotheek.

De basis van deze bibliotheek wordt gevormd door het framework-boek BiSL een framework voor business informatiemanagement, waarvan nu de 3e editie is verschenen.

Maar daarnaast is er nog een grote verzameling aan boeken, artikelen, best practices en diverse gereedschappen.

 • Op internet, met name op de website van de ASL BiSL Foundation, zijn diverse publicaties te vinden: artikelen en whitepapers over bijvoorbeeld de samenhang met ASL, ITIL, Cobit etc.
 • Daarnaast zijn er aanvullende en verklarende boeken gepubliceerd
 • O.a. is er de reeks BiSL-scenario’s. In het frameworkboek is het ‘wat’ van business informatiemanagement beschreven: wat is het, wat zijn de activiteiten, wat zijn de resultaten. Maar niet het ‘hoe’: hoe doe je dat dan.  Het ‘hoe’ is natuurlijk erg situatie- en organisatieafhankelijk. Bij een ministerie lopen de dingen anders dan bij een bouwbedrijf, en in een bibliotheek, anders dan in een ziekenhuis.  In de scenario-reeks zijn voorbeelden beschreven van aanpakken, gebaseerd op praktijksituaties
 • Elke organisatie kent best practices: voorbeelden van aanpakken, beschrijvingen, templates en checklists dit helpen of hebben geholpen bij het inrichten of uitvoeren van activiteiten op het gebied van business informatiemanagement. Met name de ASL BiSL Foundation heeft veel van deze best practices verzameld en beschikbaar gesteld op haar website. Niet dat ze daarmee altijd een-op-een bruikbaar zijn voor andere organisaties, maar omdat ze als inspiratiebron of voorbeeld kunnen dienen.
 • In het werkboek BiSL-zelfevaluatie is een vijftal volwassenheidsniveaus beschreven per BiSL-proces. Voor elk volwassenheidsniveau is per proces en set met eisen vastgelegd. Hiermee kan een team of organisatie bepalen op welk volwassenheidsniveau men zet en wil zitten. Op basis hiervan kan men inzicht krijgen in noodzakelijke of gewenste verbeteringen.
 • Tenslotte zijn er de trainingen: de BiSL Foundation en de BiSL Advanced workshop, waar men ook een formeel voor examen kan afleggen bij APMG, maar er zijn ook diverse verdiepingsworkshops beschikbaar, bijvoorbeeld Testen en toetsen volgens BiSL, Beheer bedrijfsinformatie volgens BiSL en Specificeren volgens BiSL

Maar hoe werk dat dan in praktijk? Waar begin ik?

Zoals al aangegeven en duidelijk is: er is niet één aanpak of werkwijze. De ene organisatie is de andere niet, de ene situatie is de andere niet. Sommige teams of organisaties zijn meer volwassen of zelfsturend en zelfbepalend dan andere, in de ene bedrijfscultuur werken dingen anders dan in de andere omgeving. Maar toch willen we u niet een aanpak onthouden die in praktijk al vele malen haar nut heeft bewezen.

Een voorbeeld stappenplan:

 1. Awareness

Alle betrokkenen, dicht bij of verder weg, krijgen de gelegenheid om een presentatie bij te wonen, liefst ook met enige interactie in de vorm van opdrachten of groepsdiscussie. Onderwerpen: wat is business informatiemanagement, hoe loopt dat in grote lijnen bij ons, wat is BiSL en zou BiSL ons kunnen helpen?

 • BiSL Basistraining

De direct betrokkenen, zoals functioneel beheerders en key-users krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de BiSL Foundation-training, afgesloten met een formeel examen. De fanatiekelingen kunnen vervolgens eventueel de BiSL Advanced training volgen, ook met examen.

Het doel is dat iedereen dezelfde basisbagage heeft en weet wat business informatiemanagement wel en niet is.

 • BiSL Zelfevaluatie.

Elk beheerteam voert, onder leiding van een BiSL-consultant de BiSL-zelfevaluatie uit. Hierbij wordt in teamverband, op basis van consensus bepaald: waar willen we staan, waar staan we, wat zijn knelpunten en verbeterpunten, wat zijn gewenste verbeteracties.

 • Verbetertraject

Afhankelijk van de resultaten van de zelfevaluatie kan een traject van verbeteracties ingezet worden. Voorbeelden zijn:

 • beter beleggen van taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden;
 • verbeteren van processen;
 • verbeteren van tooling/hulpmiddelen;
 • teamvorming/teambuilding;
 • verbetering van procesmonitoring en verantwoording
 • verbetering van sturing;
 • specifieke maatregelen, zoals aandacht voor beveiliging, datakwaliteit e.a. .

Hierbij zijn veel hulpmiddelen beschikbaar: de BiSL scenario’s, de verdiepingsworkshops, de best practices. Soms is het handig om externe hulp in te roepen: een BiSL- of andere consultant, maar vaak is er al expertise aanwezig in de eigen organisatie.

Overigens is het belangrijk om een verbeterproject ook gedegen te starten: wijs een verantwoordelijke aan, borg middelen (geld en menscapaciteit), en bepaal helder wat het SMART-doel is (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).

 • Borging en verdieping

In ieder geval is het gewenst om verbetertrajecten te borgen en te evalueren. Het gewone werk moet ook doorgaan en de waan van de dag overheerst snel. Soms is het ook aan te bevelen om na enige tijd opnieuw een zelfevaluatie uit te voeren, eventueel gevolgd door nieuwe verbeteracties

 • Vier het feestje!

Procesverbetering is lastig en niet altijd leuk. Resultaten zijn soms lastig te zien en verdwijnen soms maar ook zomaar weer. Wees je bewust van elke verbetering en vergeet niet om behaalde resultaten te vieren en medewerkers in het zonnetje te zetten!

Als uitsmijter nog een tip: lees het boekje Help IT! van Remko van der Pols eens. Het helpt u ongetwijfeld bij het nadenken over wat wel en niet werkt.

We wensen u veel succes!! (en vergeet niet om uw ervaringen en best practices weer met anderen te delen)

The post De knutseldoos van BiSL (en een aanpak). appeared first on EN | Van Haren Publishing.

Subscribe and receive the ebook: Global Standards and Publications - Edition 2020/2021